ทำไมจึงควรเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ถึงคุ้มค่าและดีที่สุด

20 Aug 2020 Comments: 0 Views: 
584--1-.jpg
LivingHot
Posted by LivingHot

รถยนต์ทุกคันจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งความคุ้มครองตามกฎหมายก็ยังไม่ครอบคลุมพอ การทำ ประกันรถยนต์ หรือประกันภัยภาคสมัครใจร่วมด้วยจึงเป็นทางเลือกที่ดี โดยระดับการคุ้มครองของตัวประกันก็มีหลายประเภท โดยประเภทที่ให้การคุ้มครองครอบคลุมดีที่สุดก็คือประกันภัยชั้น 1 นั่นเอง

 

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับในประกันรถยนต์ชั้น 1

โดยความคุ้มครองจากการทำ ประกันรถยนต์วิริยะ ชั้น 1 ก็มีการครอบคลุมที่รัดกุมทั่วถึงทั้งในเรื่องของตัวบุคคลและทรัพย์สินดังนี้

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

  • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บริษัทจะรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กรณีอุบัติเหตุที่เกิดส่งผลให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย

ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

  • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกัน (ผู้ขับขี่) และผู้โดยสารภายในรถ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีร่างกายได้รับบาดเจ็บ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภายหรือเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของผู้เอาประกัน กรณีที่รถของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมให้รถกลับมาอยู่สภาพเดิม โดยรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริมที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้ แต่ต้องมีการแจ้งไว้ให้บริษัททราบ ถ้าไม่มีการแจ้งติดตั้งอุปกรณ์เสริม บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์เหล่านั้น
  • รับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมถึงการรับผิดชอบกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ด้วย

 4193

ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

การทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถของตัวผู้เอาประกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม และทุนประกันที่จะได้รับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกือบเทียบเท่ากับราคารถยนต์เลยทีเดียว

นอกจากกรณีรถชนรถกันแล้ว ก็ยังคุ้มครองเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆร่วมด้วย เช่น รถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น นอกจากนี้บางบริษัทฯอาจมีบริการจัดหายานพาหนะหรือรถลากจูงเพื่อนำไปซ่อมในสถานที่ ที่ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงระบุเอาไว้ในสัญญาอีกด้วย

 

การทำ ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะได้รับการคุ้นครองอย่างครอบคลุมในทุกเรื่อง แต่ก็มีเบี้ยประกันที่สูง ผู้เอาประกันอาจจะจะต้องพิจารณาความจำเป็นและความคุ้มค่าร่วมด้วยนั่นเอง

Tags: None

About the Author

LivingHotThis news item is from Living Life
https://livingthehotlife.com/news/why-should-you-opt-for-first-class-car-insurance.html